Tshego Nesvåg

Founder & CEO

Tshego is a Senior Advisory specialist, something nice to be added here.